Affärsidé och fakta om Aedes

Företagets affärsidé är att arbeta utifrån ett utvidgande koncept istället för som brukligt ett sammandragande koncept. Genom att sammanföra våra erfarenheter och kunskap från en rad områden tar vi fram kostnadseffektiva och nydanande atriumhyresrätter för den lilla barnfamiljen i ett unikt helhetskoncept.

Vi vill genom alternativa tekniska lösningar och god arkitektur kombinerat med låga produktionskostnader och förvaltningskostnader skapa ett prisvärt boende på kort och lång sikt. Därför ansvarar vi för planering, projektering och förvaltning. Endast montering av de modulelement som huset är konstruerat av görs med en extern aktör. Hög prefabriceringsgrad med färdiga moduler i form av platta paket skapar en kort byggtid tillsammans med hög kontroll av byggkostnaderna och kvaliteten.

Genom nya tekniska lösningar och kontinuerlig utveckling av byggkonceptet minskar byggnadskostnaderna för varje genomfört projekt för en kontinuerlig stigande lönsamhet.

Johannes Igelström (arkitekt) och Anton Lindberg (civilekonom) driver projektet. Rådgivare i projektet är bland annat Percy Nilsson, Bengt Mörtstedt och Johan Staël von Holstein.

Atriumhusen är på 70 kvadratmeter och anpassade främst för den lilla barnfamiljen. Planlösningen är uppbyggd med hus anordnade som ett kors vilket ger effektiviseringar i byggkostnad, drift och uppvärmingsbehov. Intrycket av husen ska vara modernt med gott om fönster för en ljus och trivsam interiör. Kostnaden för att uppföra själva byggnaderna med markarbeten är cirka 760 000 kronor per bostad inklusive moms, exklusive markanskaffning.

Direktavkastningen är på 7,53 % första året, den förväntas öka allt eftersom vi amorterar av lån och hyresintäkterna ökar. Vid en byggnation av 8 bostäder kommer vi att ha ett positivt resultat på cirka 73 000 kr år ett som ökar med 13 000 varje år. Även kassaflödet är positivt från år ett och ökar med 8 000 per år från 90 000 första året. Marginalen är i inledningsskedet 11,2 procent och förväntas stiga vid ökad volym och erfarenhet.

Initialt kommer en investering om cirka en miljon att krävas under byggtid. Efter färdigställandet kommer investeringsbidrag att inkomma som täcker den egna insatsen. Över tiden kommer finansieringen inte att innebära problem då vi har ett positivt kassaflöde och därmed kan vi finansiera ytterligare lån och räntebetalningar utan externt kapital.

De konkurrenter som mest liknar Aedes är fräsmst Skanskas BoKlok koncept som ej förvaltar men bygger bostäderna. Skooghs i kristianstad både bygger, projekterar och förvaltar hyreshus men står inte själva för arkitekturen.

Etableringshindren är främst problem att få tillgång till byggbar mark där kommunerna är största markägare. Detta vill vi lösa genom att bearbeta kommunerna genom att bland annat visa på de samhällsekonomiska synergieffekterna av att attrahera den lilla barnfamiljen. Andra hinder är att få finansiering till det nödvändiga egna kapitalet vid första projektet.

Riskerna med att bygga och hyra ut hyresrätter är en hög vakansgrad på lägenheterna, misskötsel av hyresgäster, byggfel eller felkalkyleringar av investeringskostnaden.

Det finns en omfattande bostadsbrist inom Sveriges större städer i dag och särskilt brist på hyresrätter. Med en samhällsutveckling mot ökad mobilitet och svårare att få lån utan fast anställning tror vi att hyresrätter kommer att ha få positiv efterfrågeutveckling. Dagens hyresrätter är nästan uteslutande lägenheter. Aedes koncept med hyresatriumhus saknas i dagens bostadsbyggande.